Cardiac hemodynamic response to the 6-minute walk test in patients with intestinal carcinoma undergoing bevacizumab treatment

Huiling Huang, Yalin Cao, Yugang Dong, Jiayong Li, Chen Liu, Marvin Owusu-Agyema, Yao Tong, Fengjuan Yao, Baolin Chen, Ling Li, Fawang Du, Xingwei Hu, Xing Wang, Yanhong Deng