Invasive angiomyxoma diagnosed by transvaginal ultrasound: a case report

Xue Yang, Liang Zhang, Wei Zhao, Yuzhu Zhang, Jing Yu