Pneumonia caused by crizotinib: case report and review of literature

Xiaoli Gou, Cheng Yuan, Yuju Bai, Lei Shi, Shiyun Xing, Hu Ma