The application of multivariate adaptive regression splines in exploring the influencing factors and predicting the prevalence of HbA1c improvement

Rui Lu, Tongqing Duan, Mengyang Wang, Hongwei Liu, Siyuan Feng, Xiaowen Gong, Hui Wang, Jiao Wang, Zhuang Cui, Yuanyuan Liu, Changping Li, Jun Ma