Pulmonary benign metastasizing leiomyoma: a case report and literature review

Hao Jiang, Li Ma, Xiao-Wei Qi, Li-Zhen Yan, Hai-Xia Feng, Li-Jun Suo, Bo Liu