Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: a case report

Xingbin Dai, Fang Tian, Zuqiong Xu, Xiangtu Kong, Pengjun Jiang, Wen Xia, Xuejun Zhu