Development and validation of predictive models for Crohn’s disease patients with prothrombotic state: a 6-year clinical analysis

Jianfeng Pan, Shuang Lu, Yong Li, Zichun Li, Nan Zhou, Guanghui Lian, Xiaowei Liu