Plasmapheresis in the treatment of multi-drug intoxication involving levothyroxine sodium and calcium channel blockers: a case report

Ran Li, Yong-Wei Xu, Ying Xue, Xian-Zheng Wu