Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy with esophageal sarcomatoid carcinoma: a case report

Maoyuan Zhao, Yanru Du, Qing Peng, Zhouguang Hui