Use of iron sucrose injection in anemia patients with reduced serum iron concentration during hospitalizations of digestive and liver diseases

Cen Hong, Xiangbo Xu, Ruirui Feng, Fernando Gomes Romeiro, Dan Zhang, Zhaohui Bai, Xiaozhong Guo, Xingshun Qi