Efficacy of unilateral hemilaminectomy for intraspinal tumor resection: a systematic review and meta-analysis

Deqiang Lei, Yinchun Zhou, Dongxiao Yao, Fangcheng Zhang, Xuan Wang, Xiaobing Jiang, Nanxiang Xiong, Hongyang Zhao