Osimertinib for EGFR-mutant lung cancer with central nervous system metastases: a meta-analysis and systematic review

Na Wang, Yaozhong Zhang, Yuan Mi, Haowen Deng, Ge Chen, Zilong Tang, Junjie Mao, Saijin Cui, Yaling Zhang, Lei Wang