Ma-Nuo-Xi decoction has an immunostimulating effect in cyclophosphamide-immunosuppressed mice

Duo Jie, Zhongshu Shan, Zhiliang Ma, Ming Zhang, Tingting Gao, Hao Wu, Bin Shan, Lixin Wei, Hongtao Bi