Evaluation of therapeutic effect of transcutaneous electrical acupoint stimulation on bone metastasis pain and its influence on immune function of patients

Jia-Bin Tai, Liang Hong, Meng-En Ma, Jia Xu, Jian-Qiao Fang, Yi-Qian Jiang