DNA methylation changes in the hippocampus of learning and memory disorder offspring rats of lead exposure during pregnant and lactation period

Tao Hong, Shou-Ming Li, Bo Jia, Yun Huang, Kun Shu, Ke-Wang Yuan, Lai Chen, Long-Xue Li, Li Liu, Zhi-Yong Liu