Factors influencing the long-term prognosis of patients with temporal lobe epilepsy: a single center study

Lu Yang, Rui Zhang, Haitao Zhu, Fangqing Chen, Nian Yu, Qing Di