Xuebijing injection in the treatment of COVID-19: a retrospective case-control study

Hu Guo, Jiangyuan Zheng, Gu Huang, Yi Xiang, Chunhui Lang, Boqun Li, Daoqiu Huang, Qiuyan Sun, Yaling Luo, Yulian Zhang, Liang Huang, Wei Fang, Yu Zheng, Suxin Wan