Relationship between insulin-sensitive obesity and retinal microvascular abnormalities

Wei Lin, Huiying Rao, Huibin Huang, Jin Yao, Jixing Liang, Liantao Li, Junping Wen, Gang Chen