Effects of multidisciplinary team on the outcomes of colorectal cancer patients with liver metastases

Xingchen Li, Qichen Chen, Xinyu Bi, Jianjun Zhao, Zhiyu Li, Jianguo Zhou, Zhen Huang, Yefan Zhang, Rui Mao, Hong Zhao, Jianqiang Cai