Clinical characteristics and risk factors of catheter-associated urinary tract infections caused by Klebsiella Pneumoniae

Xiaolei Liu, Fangfang Sai, Lanyu Li, Changqing Zhu, Huan Huang