A clinical study of preoperative carbohydrate administration to improve insulin resistance in patients with multiple injuries

Lei Qi, Yao Wu, Linli Shan, Yansong Dong, Guomin Mao, Guiwen Liang, Hui Gong, Cheng Xu, Haiyan Jiang, Zhongwei Huang