Diagnostic value of 68Ga-DOTA-TATE PET/CT imaging for tumor- induced osteomalacia

Yu Zhang, Xiaolin Zhang, Wei Zhang, Zhanwen Huang, Yue Chen