Risk prediction of in-hospital mortality among patients with type 2 diabetes mellitus and concomitant community-acquired pneumonia

Sijun Cheng, Guangjian Hou, Zhipeng Liu, Ye Lu, Sicong Liang, Lin Cang, Xinyue Zhang, Cunlu Zou, Jian Kang, Yu Chen