Painless labor with patient-controlled epidural analgesia protects against short-term pelvic floor dysfunction: a retrospective cohort study

Lijun Ruan, Xiaowu Xu, Hongen Wu, Yue Xiao, Wanling Li, Haiyan Lin, Limei Zheng, Ying Cai