A conjoint analysis of epilepsy and migraine through network-and-pathway-based method

Yi Shu, Yuchen Xu, Wenbiao Xiao, Xianlian Deng, Yi Zeng, Ruijuan Chen, Bo Xiao, Hongyu Long