An analysis of 20 clinical cases of refractory mycoplasma pneumonia in children

Ying-Ying Zhai, Shang-Zhi Wu, Yi Yang, Li-Ying Yang, Jia-Xing Xu, Zhan-Hang Huang, Zhen-Tao He, Yu-Neng Lin, De-Hui Chen