High tumor mutation burden in a patient with metastatic gastric cancer sensitive to trastuzumab: a case report

Chun-Ting Hu, Yi-Chen Zhou, Li-Dong Zu, Guo-Hui Fu, Qi Li