Acute hemorrhagic necrotizing enteritis: a case report and review of the literature

Shaoxiong Zeng, Christ-Jonathan Tsia Hin Fong, Leijia Li, Yanping Liang, Qiong Liang, Bo Wei, Jin Tao