The correlation between plasma trimethylamine N-oxide level and heart failure classification in northern Chinese patients

Zengxiang Dong, Zhaoguang Liang, Xinyu Wang, Wensheng Liu, Lei Zhao, Shanshan Wang, Xin Hai, Kaijiang Yu