Comparison of RigiScan and penile color duplex ultrasound in evaluation of erectile dysfunction

Tongyan Liu, Zhihe Xu, Yong Guan, Mingzhen Yuan