A meta-analysis of efficacy and safety of PDE5 inhibitors in the treatment of ureteral stent-related symptoms

Dongxu Zhang, Kai Sun, Tianqi Wang, Gang Wu, Jipeng Wang, Jitao Wu, Jian Ma, Yuanshan Cui