Diabetes and multidrug-resistance gene mutation: tuberculosis in Zunyi, Southwest China

Mu Lin, Jiangrong Liao, Yadong Gong, Xiaojing Han, Yunhua Chen, Zhu Tang, Qingqing Ma