The correlations between the serum expression of miR-206 and the severity and prognosis of sepsis

Guiwen Liang, Yao Wu, Yuwen Guan, Yansong Dong, Lan Jiang, Guomin Mao, Ruo Wu, Zhongwei Huang, Haiyan Jiang, Lei Qi, Jianzhong Tang