FLAIR vascular hyperintensity: an unfavorable marker of early neurological deterioration and short-term prognosis in acute ischemic stroke patients

Li Zhu, Shenchu Gong, Xiangyang Zhu, Ru Zhang, Kaixuan Ren, Zhengqi Zhu, Tianle Wang, Wei Xing