Drug-induced chronic cough and the possible mechanism of action

Hongmei Ding, Cuiqin Shi, Xianghuai Xu, Li Yu