Single versus split dose polyethylene glycol for bowel preparation in children undergoing colonoscopy: a systematic review and meta-analysis

Jinjin Cao, Weiying Zhang, Jiajie Hu, Yan Huang, Li Zhao, Rong Cai, Ying Bao, Mei Li