Diagnosis and treatment of lymphocutaneous dermatosis caused by Nocardia brasiliensis: a case report

Yan Chen, Ying Liu, Xiao-Jie Ding, Yu-Juan Chen, Li Wang, Zheng-Zhong Zhang