A meta-analysis of the clinical efficacy and safety of Bailing capsules in the treatment of nephrotic syndrome

Hui Xu, Xiaozhao Li, Xiangning Yuan, Qiongjing Yuan, Wenhang Chen, Zhangzhe Peng, Xiangcheng Xiao, Qiaoling Zhou