The effect of an overall healthy lifestyle on early-onset stroke: a cross-sectional study

Cui Wang, Xiao-Lin Huang, Shou-Kui Xiang, Xue-Gan Lian, Cheng Yuan, Xiao-Hong Jiang, Fei Hua