Clinical and EEG characteristics analysis of autoimmune encephalitis in children with positive and negative anti-N-methyl- D-aspartate receptor antibodies

Li-Li Tong, Xiao-Fan Yang, Shu-Qian Zhang, Dong-Qing Zhang, Xiao-Rong Yang, Bao-Min Li, Gui-Mei Sheng