Establishment of exercise intensity for patients with chronic heart failure equivalent to anaerobic threshold based on 6-minute walking test

Qian Luo, Congcong Li, Bo Zhuang, Guanghe Li, Lin Luo, Yi Ni, Zhaoqi Huang, Lemin Wang, Haoming Song, Wenwen Yan, Yuqin Shen