A clinical study on the treatment of granulomatous lobular mastitis by the external application of the internal pus-expelling decoction and operation

Peng-Zhou Liu, Xiao-Guang Shi, Xi-Meng Zuo, Rui Lai, Ze Zhao, Zhen-Rui Yang, Jie-Li Liu