Effects of dexmedetomidine on heart rate control and pre-operative outcome in patients with acute aortic dissection: a propensity-matched analysis

Sheng-Long Chen, Yun-Fei Chai, Zhong-Hua Wang, Xin-Qiang Liu, Hong-Guang Ding, Hong-Ke Zeng