Effect of Tang-Shen-Ning decoction on podocyte epithelial-esenchymal transformation via inhibiting Wnt/β-catenin pathway in diabetic mice

Fang-Qiang Cui, Yan-Bin Gao, Yue-Fen Wang, Yuan Meng, Zhen Cai, Cun Shen, Xin-Can Jiang, Wen-Jing Zhao