The scoring systems in predicting short-term outcomes in patients with hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure

Hui Li, Jun Zheng, Liang Chen, Jianye Cai, Min Zhang, Genshu Wang