Experimental vascular protective shield combined with vacuum sealing drainage prevents pressure on exposed vessels and accelerates wound repair

Weibin Du, Lihong He, Lixiang Wang, Huahui Hu, Huateng Zhou, Guanai Bao, Rongliang Chen, Fuxiang Shen, Renfu Quan