A brief discussion on evidence-based clinical research of traditional Chinese medicine

Yu Xin, Yan-Yan Dai, Xiu-Wen Zhang, Hao-Xin Yang, Ai-Lin Hou, Kai Yang, Ze-Yu Li, Bo Li, Hui Liu