The clinical characteristics of pregnant women with epilepsy in China

Chun-Yu Huang, Yin-Mei Dai, Li-Min Feng, Wan-Li Gao