Clinical impact of type 2 diabetes mellitus on outcomes after one-lung ventilation during thoracic surgery: a retrospective cohort study

Wan-Yun Ge, Ren Jing, Ling-Hui Pan, Fei Lin, Xue-Ke Du, Hui-Jun Dai, Zhen Liu, Zhao-Kun Hu