Relationship between initial international normalized ratio and prognosis in patients with cardiogenic cerebral embolism

Yigang Liu, Dudu Jiang, Lingjing Jin, Zhiyu Nie